REKLAMACJE

Sprzedawca dostarcza Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza reklamacji.

Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta.

Reklamacja dotycząca Towaru lub usług świadczonych drogą elektroniczną może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres ekodeko.dariamalachowska@gmail.com . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis problemu. Sprzedawca w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. Brak odpowiedzi na reklamacje w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

Reklamacje ilościowe należy zgłosić maksymalnie do dwóch dni licząc od dnia odebrania przesyłki.

CLOSE
Add to cart