REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE

1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

EKODEKO Daria Małachowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,

NIP 5272916796, REGON 385268276.

2. Produkt – towar oferowany Klientom w Sklepie, który może być przedmiotem zamówienia.

3. Klient – każdy podmiot tworzący Konto lub dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

internetowym www.wrzucnaluz.com.

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub

większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy

włącznie.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu

lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez

Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

13. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w sprawie Zamówienia na Towary,  Umowy  Sprzedaży i Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: ekodeko.dmalachowska@gmail.com;

b.   telefonicznie pod numerem telefonu: +48 668128055; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 16:00, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient)

4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies.

5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi). Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

7. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

8. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa powyżej, korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

10. Zakładanie Konta w Sklepie

 a. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres email. W momencie założenia Konta, między Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony, której przedmiotem jest umożliwienie Klientowi korzystania z Konta.

b. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

c. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

d. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ekodeko.dmalachowska@gmail.com. Złożenie żądania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

11. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

a. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”

c. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

d. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu);

e. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;

f. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

III. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie pkt. II 7 Regulaminu.

2. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie

w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego

Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia

zawarcia Umowy Sprzedaży

5. Dowód zakupu.

Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu. Sprzedawca nie wystawia faktur VAT.

IV. CENY I PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

2 . Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a. przelewem bankowym na konto sklepu:

ING: 82 1050 1025 1000 0097 2410 4568

w tytule wpłaty podając numer zamówienia ze sklepu WRZUCNALUZ.pl oraz Imię i Nazwisko;

b. przelew internetowy  za pośrednictwem serwisu Przelewy 24

c. przy pobraniu: należność pobiera pracownik firmy kurierskiej

d. kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy 24

e. Google Pay za pośrednictwem serwisu Przelewy 24

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

V. FORMY DOSTAWY, OPAKOWANIE

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

Sposoby Dostawy oraz cennik Dostawy dostępne są tutaj.

2. Uprawnienia osób odbierających Zamówienie nie będą przez Sprzedawcę weryfikowane.

3. Ideą sklepu jest wspomaganie i ułatwianie życia „Zero waste” dlatego wszystkie produkty pakowane są w opakowania powtórnie wykorzystywane. Dokładam starań, aby były zapakowane tak, aby zapewnić jak najbezpieczniejszy transport. Jednak pewne ograniczenia, które pojawiają się przy pakowaniu „Zero waste” mogą niekiedy sprzyjać powstawaniu zagnieceń czy podarciu się opakowania produktu, nie wypływając jednak na jego właściwości.

VI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 

3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem lit. d poniżej, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwroty płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VII. REKLAMACJE

Sprzedawca dostarcza Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza reklamacji.

Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta.

Reklamacja dotycząca Towaru lub usług świadczonych drogą elektroniczną może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres ekodeko.dariamalachowska@gmail.com . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis problemu. Sprzedawca w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. Brak odpowiedzi na reklamacje w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

Reklamacje ilościowe należy zgłosić maksymalnie do dwóch dni licząc od dnia odebrania przesyłki.

VIII DANE OSOBOWE

1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę wskazane są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://wrzucnaluz.com/privacy-policy/

IX. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

3.Klient będący konsumentem może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku:

a. zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;

b. dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;

c. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do zmienionego brzmienia aktów prawa powszechnie obowiązującego.

2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie Sklepu, co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W tym samym terminie zmieniona wersja regulaminu zostanie przesłana pocztą elektroniczną Klientom, którzy utworzyli Konto.

3. Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.

4. Klient, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie z nowymi postanowieniami Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 10.08. 2020 r.

CLOSE
Add to cart